Algemene Voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

Men kan inschrijven op de volgende manieren:

  • Het inschrijfformulier volledig en duidelijk in te vullen, voldoende gefrankeerd, te versturen naar Dolfijnwellness tav. Patty Jongemaets, Jollenpad 6, 1081 KC Amsterdam.
  • Opgave via de mail info@dolfijnwellness.nl
  • Via het invullen van het formulier op de website.

Na ontvangst van de aanmelding dan ontvangt de aanvrager/aanvraagster het volgende:

  • Een factuur
  • Een bericht van plaatsing op de wachtlijst bij te grote belangstelling, of
  • Een bericht van uitstel of afstel van de cursus/opleiding/workshop bij onvoldoende belangstelling
  • Een bericht over een mogelijk alternatieve cursus/opleiding/workshop

Dolfijn Wellness behoudt zich het recht voor, een cursus/opleiding/workshop bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. In dit geval wordt het eventueel reeds betaalde cursusgeld teruggestort binnen 10 werkdagen. Dolfijn Wellness kan zich genoodzaakt zien de cursus/opleiding/workshop door een andere docent te laten geven. Door inschrijving verplicht men zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als men de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden 6 weken vóór aanvang van de cursus/opleiding/workshop via overboeking naar RABO bank t.n.v. Dolfiijn Wellness ons IBAN rekeningnummer is:
IBAN: NL31 RABO 0131 7305 41
BIC: RABONL2U

Annulering

Alleen schriftelijke annuleringsverzoeken worden in behandeling genomen.
Indien de cursist zelf annuleert, is restitutie van het cursusgeld afhankelijk van het tijdstip van annulering:
Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang van de cursus/opleiding/workshop: geen annuleringskosten.
Bij annulering in de periode 6 weken – 3 weken voor aanvang van de eerste scholingsdag: 50% van het totale cursusgeld. Bij latere annulering en ook als de cursist niet heeft afgemeld, is het hele cursusgeld verschuldigd, annulering is dan niet meer mogelijk en er wordt geen cursusgeld meer terugbetaald.
In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het annuleren van de opleiding door langdurige ziekte kan na overleg van een medische verklaring van een huisarts of specialist gezocht worden naar een passende oplossing.
De cursist heeft tot zes weken voor de aanvang van de opleiding nog een bedenktijd over deelname van
14 werkdagen na ontvangst van inschrijfformulier en inschrijfgeld. Binnen deze termijn kan men de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

Certificaat

Het met goed gevolg voltooien van de opleiding en een volledige yoga les uitwerken en kunnen geven, waarbij de yogahoudingen op een correcte wijze worden uitgevoerd, geeft recht op het certificaat ‘Docent Kinder of Deugden Yoga’ afhankelijk van de gevolgde opleiding.
Als het nodig mocht zijn krijgt de cursist een herkansing voor het halen van dit certificaat, afhankelijk van hoeveel tijd hier voor nodig is zijn hier wel of geen kosten aan verbonden.

Cursusboeken en cursusmateriaal

Tijdens de cursussen te gebruiken verf, kleurkrijt, klei, steen is bij de cursusprijs inbegrepen. Het is cursisten niet toegestaan de reader/hand-out te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Dolfijn Wellness. Op alle opdrachten die zijn gemaakt en ingeleverd door cursisten ten behoeve van de cursus berust geen copyright hierdoor komt automatisch het eigendomsrecht terecht bij Dolfijn Wellness.
Dolfijn Wellness zet zich volledig in om het lesmateriaal zo compleet mogelijk te maken, maar is niet verantwoordelijk voor onvoorziene fouten.

Beeld en/of geluidsopname

Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een opleiding door een cursist en/of Dolfijnwellness is alleen mogelijk na toestemming van de docent en andere cursisten. Dolfijnwellness zal het materiaal mogen gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.

Aansprakelijkheid

Dolfijn Wellness is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de reader/hand-outs. Dolfijn Wellness is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en workshops.

Vakanties

De vakanties sluiten aan bij het reguliere onderwijs in Amsterdam.
Tijdens de vakanties wordt er geen les gegeven, tenzij incidenteel anders overeengekomen.

Website

Alle gegevens welke op website staan, zoals ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn eigendom van Dolfijn Wellness worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op cursisten of andere mensen die toegang hebben tot deze site. De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de cursist of gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van de Dolfijn Wellness. Verwijzingen of links naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Dolfijn Wellness is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

Vertrouwelijkheid

Dolfijn Wellness verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever/deelnemer/cursist. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Dolfijn Wellness en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden. Gesprekken tijdens de cursussen en andere contactmomenten worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende docent geen enkele informatie aan derden worden verstrekt tenzij de betrokken deelnemer of opdrachtgever/deelnemer/cursist daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Persoonsgegevens kunnen wel door Dolfijn Wellness worden gebruikt om de deelnemers op de hoogte te stellen van nieuws, opleidingen, enz. Als je daar geen prijs op stelt, dan kun je dit kenbaar maken middels een mail aan Dolfijn Wellness. Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen.

Klachten en geschillen

Dolfijn Wellness zet zich in om van de studie en workshops een volledig succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of is er een klacht, dan dient dit te worden gemeld per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Dolfijn Wellness doet er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Dolfijn Wellness is aangesloten bij de samenwerken Yogadocenten Nederland. Mocht het nodig zijn dat er een klachtenprocedure moet worden opgestart dan kan men terecht bij de vereniging.

Bij klachten en geschillen kijk bij de klachtenprocedure.